КРАВЕЦЬ ІРИНА МИРОСЛАВІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дата і місце народження

Народилася 09 лютого 1982 року в м. Коломия Івано-Франківської області.

Освіта

2003 р. – диплом з відзнакою бакалавра права Національного університету «Острозька Академія»

2005 р. – диплом з відзнакою магістра права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційна праця

2008 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень»

Сфера наукових досліджень та інтересів

Господарсько-торговельне право

Суб’єктний склад господарських відносин

Господарське право

Кар’єра

2004-2005 р. – помічник адвоката в Адвокатському об’єднанні «Модус»

2005-2010 р. – юрисконсульт у ТОВ «Європєум»

2008-2009 р. – асистент кафедри підприємницького права Київського університету права Національної Академії наук України 

2009-2010 р. – старший викладач кафедри підприємницького права Київського університету права Національної Академії наук України 

2010-2014 р. – асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2014 р. по 2020 р. – доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2020 р. по сьогодні – доцент кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основні праці

1. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія. К. : Юрінком Інтер, 2010. 240 с.

2. Кравець І. М. Традиційні та новітні господарські системи: окремі проблеми правового регулювання. Юридична Україна. 2011. № 9. С. 90–96.   

3. Кравець І.М. Поняття та класифікація сучасних господарських систем. Вісник Київського нац. університету. Юридичні науки. 2013. № 3 (97). С. 71–76. 

4. Кравець І. М. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень у структурі господарських систем. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2015. № 2/1 (12). С. 88–93.  

5. Кравець І. Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України. Право України. 2018. № 6. С. 71–85.

6. Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): підручник. За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. 672 с. (глава 11). 

7. Рєзнікова В. В., Кравець І. М. Класифікація товарів. Економіка та право. 2019. № 2 (53). С. 25–46.

8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії. К.: Юрінком Iнтер, 2019. 816 с. (глава 12, статті 118–124, 127; глава 30, ст. 263–271, 278–282).

9. В. Рєзнікова, І. Кравець Новітні тенденції розвитку судової практики щодо розгляду господарських спорів, пов’язаних із здійсненням торговельних операцій. Право України. 2020.  № 7. С. 181–199.

10. Господарське право (Загальна частина): підручник. За ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 448 с. (глава 8).

Сертифікати

https://drive.google.com/drive/folders/1XPv6Vxe36WWfWTtcqRtgKE-CtMSff2Ja

Інше

Є авторкою понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Має 4 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus.

Є членом редакційної ради науково-практичного юридичного журналу «Правові позиції та висновки у господарських справах». Є членом редакційної колегії фахового загальнодержавного науково-практичного та науково-методичного юридичного видання «Слово Національної школи суддів України».

Є експертом Науково-експертної ради при Єдиному порталі аналітики судової практики «Ratio Decidendi». 

Здійснює аналіз та оцінку наукових статей, що подавалися до друку в юридичний журнал «Право України», шляхом подвійного сліпого рецензування.

Була офіційним опонентом під час захисту п’яти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право та однієї дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».