КОЛОГОЙДА ОЛЕКСАНДРА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

доктор юридичних наук, професор

професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

scholar.google.com/citations?user=zZnQm6MAAAAJ&hl=uk

irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1081805

scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200526903

Освіта

2001 - юридичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка спеціальність «Правознавство» ОКР «Магістр»

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

01.01.2022 по теперішній час - професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-накукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01.07.2017- 31.12.2021 - професор кафедри господарського права юридичного факультету (з 01.07.2020 Інституту права ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка

17.05. 2006 року по 01.07.2017 доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01.09.2001 – 17.05.2006 – асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дисертаційні праці

2005 - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання лізингової діяльності» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

2016 - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Навчання та стажування

02.09.2019 – 02.03.2020 - Верховний Суд, науковий консультант відділу вивчення судової практики правового управління (ІІ) департаменту аналітичної та правової роботи

01.02.2018 – 4.03.2018 - Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow , New and innovative teaching methods, сертифікат №1688/MSAP/2018

11.2016 - 11.2016 - Проект ОБСЄ «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» (Київ), Осіння школі з адміністративного права та німецької методики вирішення задач

21.03.2016 - 11.05.2016 - University of Arkansas School of Law , Сертифікат «Writing English Course»

2.02.2016 до 01.03.2016 - Chapman University Fowler School of Law , Basic Mediation Training, сертифікат медіатора

Області професійних інтересів

корпоративне право України

фондове право

право компаній та ринків капіталів ЄС

інвестиційне право

економічне право

господарське судочинство

Публікації

Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні. Монографія. −К.: Видавництво "КИТ". - 2005. – 216с.

Кологойда О.В. Навчальний посібник «Правове регулювання фондового ринку України», К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. Навчальний посібник. У співавторстві з Безручко Ю.В., Вінник О.М., Глотовим М.О. −К.: Центр учбової літератури, 2007. − 194 с.

Кологойда О.В. Система органів державного регулювання фондового ринку України // Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності : Монографія / За ред. В. С. Щербини. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – С. 198 – 216.

Кологойда О.В. Правовий режим цінних паперів / Актуальні проблеми господарського права : Навчальний посібник / за ред. д.ю.н. проф. Щербини В. С. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С. 307 – 335.

Кологойда О.В. Науково-практичний коментар до статей 36, 39 глави 3, статті 143 глави 14, глави 16, глави 17, статей 235 – 237 глави 26, глави 27, статті 292 параграфу 5 глави 30, статей 356 – 361 глави параграфу 3 глави 35 Господарського кодексу України. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Пацурія Н. Б., Поєдинок В. В., Рєзнікова В. В., Кологойда О.В. та ін.] / Інформаційно - правова система Ліга:Закон: http://lz.ligazakon.ua.-2016.

Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні. Монографія. – К. : Видавництво Ліра-К, 2015. – 704 с.

Актуальні проблеми господарського права (особлива частина) : Навчальний посібник / за ред. д.ю.н. проф. Щербини В. С., д.ю.н. проф. Рєзнікової В. В. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016.

Господарське право : підручник за ред. В. С. Щербини, В.В. Рєзнікової. – К. : Ліра-К, 2021. – 448 с.

Кологойда О.В. Поняття та критерії корпоративного спору. Види корпоративних спорів /Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої, Харків : ЕКУС, 2021. – 512 с.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії. – К.: Юрінком Інтер, 2019. – 816 с.

Кологойда О.В. Фондове право України. – Підручний. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 648 с.

Kolohoida О. The Concept of Shadow Directors Liability under the United Kingdom and Ukrainian Legislation

O. Kolohoida, I. Lukach, V. Poiedynok. The Doctrine of Legitimate Expectations: Need for Limits. Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2017. – № VIII Issue 5(27). – Р. 1604-1609.

O. Kolohoida, I. Lukach, V. Poiedynok. Legal Aspects of Corporate Social Responsibility in Ukraine on the Way to European Integration. Croatian Yearbook of European Law and Policy. – 2017. – № 13. – Р. 291-312.

O. Kolohoida, I. Lukach, V. Poiedynok,V.Bobryk. The Settlement Infrastructure of Ukrainian Stock Market: State and Directions for Reform. JARLE, Volume X, Issue 2(40), Spring 2019. – Р. 565 - 573.

O. Kolohoida, I. Lukach, V. Poiedynok, A.Prokopyuk. The squeeze-out of minority shareholders: The case of Ukraine. Hungarian Journal of Legal Studiesthis , 2019, 60(3), Р. 260–280.

Кологойда О., Стафійчук В. Процедура примусового продажу акцій (squeeze-out): законодавство та практика правозастосування. Право України. 2018. № 6. С. 111–131.

Кологойда О., Стафійчук В. Захист прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового продажу акцій (squeeze-out). Право України. № 7. С. 143-176.

Кологойда О.В., Маленко О.М. Правові аспекти оцінки ринкової вартості акцій у процедурах squeeze-out та sell-out. Право України. – 2019.

Кологойда О.В. Суб'єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 31. С. 4 - 14.

Кологойда О. В. Окремі аспекти корпоративної відповідальності осіб, що здійснюють управління акціонерним товариством. Право і суспільство. 2016. №4. С. 47-53.

Кологойда О.В. Інститут юридичної відповідальності в корпоративному праві. Право України. 2021. №6. С. 59-77.

Кологойда О.В. Щодо поняття та критеріїв корпоративного спору. Право України. 2019. №3.

Кологойда О.В., Черненко О.А. Правовий статус незалежних членів наглядових рад державних підприємств. Підприємництво, господарство і право. 2020. №12. С. 62-69.

Кологойда О.В., Прокопюк А.С. Страхування цивільно-правової відповідальності директорів і посадових осіб, що здійснюють управління акціонерним товариство. Право України. 2021. №7. С. 116-135.

Кологойда О.В. Полосенко К.В. Порядок укладання акціонерним товариством договору обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонера. Електронний юридичний журнал. 2022. №3. С. 121-125.

Кологойда О.В. Правова природа публічної безвідкличної вимоги в процедурі обов’язкового продажу акцій (squeeze-out). Право України. 2022. №3.

Кологойда О.В., Сливінська А.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення корпоративних спорів. Право і суспільство. 2022. №3.

Членство в організаціях

Асоціація правників України, комітет з корпоративного права

Сертифікати

Диплом магістра А №004001 від 23.06.2001 р.

Диплом доктора наук ДД №005766, дата видачі 1.07.2016 р.

Атестат професора АП №000453, дата видачі 05.07.2018 р.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

сертифікат №3001, 2017 рік "Англійська мова для професійних цілей", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Свідоцтво №Е-74 від 20.09.2016 р. "Загальний курс англійської мови", Київські державні курси іноземних мов "Інтерлінгва"

Сертифікат 8-11 листопада 2016 року "Осіння школа з адміністративного права та німецької методики вирішення задач у межах проекту "Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини", ОБСЄ, МОН України, Мінюст, Центр німецького права;

11.05.2016 р. Legal Writing in English Course, University of Arkansas School of Law;

01.03.2016 p. Basic Mediation Training, Chapman University Fowler School of Law (Сертифікат медіатора)

Сертифікат №1688/MSAP/2018 від 02.03.2018 р. "New and innovative teaching methods", Malopolska School of Public Administration University of Economics in Krakow

https://drive.google.com/drive/folders/1bgDsg45dgMetObueHc7ub_d5YzrQfD9o

Володіння іноземними мовами

Англійська мова (В2)

Контакти

+380506620525

kologoida@univ.net.ua; a.kolohoida@icloud.com

01033, м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 256

Соціальні мережі

https://www.facebook.com/aleksandra.kologojda