ГАРАГОНИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

доктор юридичних наук, доцент

доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 01.07.2021 -  дотепер доцент кафедри  кафедри економічного права та економічного судочинства  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

з 25.01.2021 по 30.06.2021 професор кафедри господарського права та господарського процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

з 01.09.2013  -  дотепер професор кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України

з 01.09.2006 по 31.08.2013 доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу  Академії адвокатури України

з 01.07.2004 по 31.08.2006 доцент кафедри цивільного права Ужгородського національного університету

з 10.10.2001 по 30.06.2004 старший викладач кафедри цивільного права Ужгородського національного університету

з 01.07.1997 по 09.10.2001 викладач кафедри цивільного права Ужгородського державного університету

Дисертаційні праці

2004 рік  – захистив кандидатську дисертацію «Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках»

2020 рік  – захистив докторську дисертацію «Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств»

Навчання та стажування

з 01.02.2021 по 12.03.2021 Vasile Goldiş West University of Arad (Румунія). Міжнародне науково-педагогічне стажування за темою «Modern methods and means of training future lawyers»

з 01.10.2002 по 28.12.2002 Університет Павла Йозефа Шафаріка в Кошице (Кошице, Словацька республіка) Науково-педагогічне стажування на тему: «Правове регулювання підприємництва у Чеській та Словацькій республіках»

з 01.09.1992 по 30.06.1997 Ужгородський державний університет, спеціальніссть "право"

Області професійних інтересів

Господарське право, корпоративне право, конкурентне право, інвестиційне право, податкове право

Публікації

Автор 187 наукових та навчально-методичних праць

Кологойда О. В., Гарагонич О. В., Дорошенко Л. М. Корпоративне право Європейського Союзу : підручник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. 392 с. 

Право в умовах війни: питання теорії та практики: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М., Берч В.В., Дешко Л.М., Заборовського В.В. та Продан В.І. Братислава, Ужгород: Інститут професійного розвитку, 2023. 192 с. 

Господарське право (Загальна частина) : підручник / за ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. 588 с. 

Орлюк О. П., Бисага Ю. М., Гарагонич О. В. Основні вектори модернізації корпоративного законодавства України. Вісник Національної академії правових наук України. 2023. № 1 (30). С. 153-177 

Гарагонич О.  Звільнення директора і припинення повноважень одноосібного виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю: проблеми правозастосування. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 3. С. 155-163. 

Гарагонич О. В. До питання про сутність господарської правоздатності. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 4. С. 132-136 

Harahonych, О., Panova, L., Doroshenko, L., Mirzayeva, A.,& Aliyeva, A. (2022). Digitalization and Legal Regulation of Public and Private Transactions in the Digital Environment: Concepts and Development Prospects.  IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.11, 644-650. 

Гарагонич О. В. Щодо ролі економіко-правових знань громадян для відбудови України. Освіта та наука в умовах війни: конституційно-правові стандарти та сучасні українські реалії. Матеріали міжнародного круглого столу, Ужгород, 22 вересня 2022 року. Ужгородський національний університет, 2022, С. 50-53. 

Правове регулювання економічної системи: інституції, правила, процедури : монографія / за ред. проф. М. В. Савчина. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021, 830 с. 

Гарагонич О. В. Правова реформа чи скасування Господарського кодексу заради скасування. Перші наукові читання пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. В. В. Поєдинок, С. Я. Вавженчука. / Київ: Талком, 2021. С. 49-54 

Harahonych, O., Homonay, V., Kuznietsova, Z. Khrapenko, O., & Nazarko, A. (2021). Realization and restriction of constitutional rights in vaccination against COVID-19. Amazonia Investiga, 10(44). Р. 178-187. Web of Science 

Klepikova, О., Harahonych, О., & Antoshyna, I. (2021). Smart-contracts in the context of digitalization: the legal realities of world experience. Cuestiones Políticas. Vol. 39. № 70. Р. 850-867. Web of Science 

Гарагонич О.В. Актуальні питання модернізації правового статусу корпорацій. Треті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 20 липня 2021 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ-Ірпінь: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. С. 36-40 

Корпоративне право крізь призму судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої, Харків : ЕКУС, 2021. – 512 с. 

Гарагонич О. В. Суб’єкти корпоративних відносин: теоретико-правові аспекти. Право України. 2021. № 6. С. 26-45 

Гарагонич О.В. Конституційно-правове регулювання економічних відносин і модернізація (оновлення) законодавства в Україні. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практич­ної конференції, м. Ужгород, 22 червня 2021 року. Ужгород: Ужгород­ський національний університет, 2021. С. 97-105. 

Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивіль­ного кодексу України: брошура / під заг. ред. члена-кореспонден­та НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інсти­тут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 112 с. 

Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 448 с.

Гарагонич О.В. Проблеми ліквідації акціонерних товариств та шляхи їх вирішення. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 1. С. 54-58.

Harahonych Oleksandr. Constitutional right to entrepreneurial activity: theoretical and legal aspect. Constitutional and legal academic studies. 2020. № 3. P. 27-40.

Гарагонич О.В. Перспективи розвитку законодавства про припинення і виділ акціонерних товариств. Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. С. 179-182.

Jurisprudence issues in the development of legal literacy and legal awareness of citizens : collective monograph / D. M. Bielov, S. B. Buletsa, Yu. M. Bysaga, Yu. Yu. Bysaga, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 264 p.

Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. 406 с.

Гарагонич О. В. Припинення господарської правосуб’єктності акціонерного товариства внаслідок банкрутства. Економіка та право. 2019. № 3 (54). С. 24-33.

Гарагонич О.В. 10 пасток Закону про ТОВ. URL: https://blog.liga.net/user/ogaragonych/article/30270

Корпоративне право : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Гарагонича, С. М. Грудницької, Л. М. Дорошенко. 2-е вид., випр. і доп. Київ : АртЕк, 2018. 400 с. (Особистий внесок: досліджено правову природу корпоративних відносин, правовий статус АТ, особливості реалізації господарської правосуб’єктності АТ через  систему органів товариства).

Гарагонич О.В. Перспективи та ризики для бізнесу у 2018 році. URL: https://blog.liga.net/user/ogaragonych/article/29033

Гарагонич О. В. Реалізація господарської компетенції акціонерних товариств через систему уповноважених органів. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 127-131.

Гарагонич О. В. Реалізація господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у сфері внутрішньогосподарських відносин. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 3. С. 58-68.

Гарагонич О. В. Припинення господарської правосуб’єктності акціонерних товариств шляхом реорганізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 25-32.

Гарагонич О. В. Корпоративна природа правовідносин між акціонерним товариством і суб’єктами, які виконують функції його органів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 42. С. 109-114.

Гарагонич О. В. Припинення господарської правосуб’єктності акціонерних товариств шляхом ліквідації. Економіка та право. 2017. № 3 (48). С. 38-47.

Гарагонич О. В. Реалізація господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у сфері виробничо-господарських відносин. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Вип. 45. Т. 1.  С. 116-122.

Гарагонич О. В. Реалізація господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у сфері організаційно-господарських відносин. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 2. Ч. 2. С. 39-47.

Гарагонич О. В. Реалізація господарської компетенції акціонерних товариств через систему уповноважених органів. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 5. С. 127-131.

Гарагонич О. В. Поняття та ознаки органів акціонерного товариства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016.  Вип. 41. Т. 1.  С. 148-153.

Гарагонич О. В. Поняття та ознаки господарської компетенції. 

Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 93-96.

Гарагонич О. В. Формування статутного капіталу акціонерних товариств. Вісник Академії адвокатури України. 2015. № 3 (34). С. 30-38.

Гарагонич О. В. Юридичний склад, що є підставою виникнення господарської правосуб’єктності при заснуванні акціонерних товариств. Вісник Академії адвокатури України. 2015. № 1 (32). С. 21-35.

Гарагонич О. В. Загальні та особливі умови легітимації акціонерних товариств. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 7. С. 70-74.

Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: правова сутність та структура. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 130-135.

Гарагонич О. В. Форми реалізації господарської компетенції акціонерних товариств. Visegrad Journal on Human Rights. 2016. № 4. Ч. 2. С. 70-76.

Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності із спільного інвестування : монографія / О. В. Гарагонич, Ю. М. Бисага, О. Ю. Кампі, Д. М. Белов Київ : Гельветика, 2014. 216 с.

Корпоративне право: навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Гарагонича, С. М. Грудницької. Київ : Слово, 2014. 344 с.

Публічна власність: проблеми теорії і практики : монографія / В. А. Устименко та ін. ; під заг. ред. В. А. Устименка ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-прав. дослідж. Чернігів : Десна Поліграф, 2014. 308 с.

Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність корпоративного фонду. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 4. С. 82-86.

Гарагонич О. В. Економічна безпека корпоративних підприємств: правовий аналіз актуальних проблем. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 1. С. 104-105.

Гарагонич О. В. Актуальні питання адаптації корпоративного законодавства України до права ЄС. Visegrad Journal on Human Rights. 2014. № 1. С. 36-42.

Гарагонич О. В. Актуальні правові питання функціонування ринку спільного інвестування в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 24. Т. 2.  С. 123-127.

Гарагонич О. В. Правові аспекти анулювання викуплених акціонерним товариством акцій. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2014. № 5. С. 59-66.

Порівняльне правознавство. Підручник / Ю. М. Бисага, Д. М. Бєлов, О.В. Гарагонич та ін. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2013. 232 с. (із грифом МОН України)

Словник юридичних термінів і понять. Навчальний посібник / під ред.. В.Г.Гончаренка, З.В.Ромовської. К.: Юстініан, 2013. 600 с.

Гарагонич О. В. Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 6 (15). С. 68-80.

Гарагонич О. В. Поняття та принципи корпоративного управління. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 3-2. С. 158-160.

Гарагонич О. В. Поняття та предмет корпоративного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. Вип. 22. Ч. ІІ. Т. 2.  С. 24-28.

Гарагонич О. В. Перспективи ринку цінних паперів у контексті реформування податкового законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2013. № 2. С. 182-185.

Гарагонич О. В. Правовий статус голови виконавчого органу господарського товариства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2013. Вип. 21. Ч. ІІ. Т. 3. С. 19-22.

Гарагонич О.В. Етапи рейдерського захоплення акціонерних товариств. Вісник Академії адвокатури України. 2013. Число 3 (28). С. 23-33

Гарагонич О. В. Скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства з ініціативи акціонерів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2012. Вип. 19. Т. 2. С. 171-176.

Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. Д. М. Притики, І. В. Булгакової. Київ : Юрисконсульт, Юстініан. 2010. 1088 с.

Гарагонич О.В. Ухилення від сплати податків з використанням цінних паперів: проблеми правозастосовної практики. Вісник Академії адвокатури України. 2010.  Число 1 (17) . С. 142-149

Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / под общ. ред. А. Г. Бобковой. Харьков : Изд-во ФЛ-П Вапнярчук Н. Н., 2008. 1296 с.

Членство в організаціях

Спеціалізована вчена рада К11.051.12 Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

Редколегії фахових видань: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», Конституційно-правові академічні студії, Економіка та право

Нагороди та премії

Адвокат року у номінації "Корпоративне право (2018, 2019)

Сертифікати

Сертифікат про  Міжнародне науково-педагогічне стажування за темою «Modern methods and means of training future lawyers». в Vasile Goldiş West University of Arad (Румунія), 2021

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Сертифікат фахівця з управління активами інституційних інвесторів. 

Кваліфікаційне свідоцтво особи, яка претендує на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду.

https://drive.google.com/drive/folders/1EaGxo2TQ4Q_yl9AdPslOxBzhbU2l73bf